ویدیو های فارسی - تلویزیون

Afghan Online Christian TV - Farsi Videos

زرگی ما مسیحیان در فروتنی ما است

برنامه ویژه نوروزی

تعلیم مسیحیت در باره اجتناب از قسم خوردن

ارزش ما در نزد خداوند

در ملکوت خداوند همه ما یکسان و برابر هستیم

نقض حقوق و اهانت به زنان در اسلام

اطمینان رستگاری اخروی در مسیحیت

مسیحیت دین و مذهب نیست

معلمان، انبیا و پیغمبران دروغینم

برنامه ویژه جمعه نیک

برنامه ویژه عید یکشنبه نخل و هفته مقدس مسیحیان

در مسیحیت هیچ نوع تبعیض وجود ندارد

تعلیم مسیحیت در باره روزه

صلح افغانستان تنها در نام مسیح ممکن است

ایستر یا عید رستاخیز مسیحیان چیست

مسیحیان همه کتب آسمانی را قبول دارند

تعلیم مسیحیت در باره اجتناب از قتل و کشتار

تعلیم مسیحیت در باره صلح و آشتی

تعلیم مسیحیت در باره دوری از طلاق

تعلیم مسیحیت در باره اجتناب از روابط نامشروع جنسی

تعلیم مسیحیت در باره حجاب

تعلیم مسیحیت در باره دوری از انتقام

تعلیم مسیحیت در باره اجتناب از روابط تعلیم مسیحیت در باره محبت با دشمنان

اجتناب از تظاهر در اعمال نیک و عبادت

بخش دوم شش تعهد مهم خدا با بشر

شش تعهد مهم خدا با بشر - بخش اول

عبادت حقیقی بدون تظاهر

بخش چهارم شش تعهد مهم خدا با بشر

بخش سوم شش تعهد مهم خدا با بشر

Afghan Church Toronto