پښتو ویډیوویډیو

Afghan Online Christian TV - Pashto Videos

د خدای مینه د پښتون قوم لپاره

مسیحیان ټول پیغمبران او ملایکې مني

ریښتنی مومن څوک دی

مسیحیان ټول آسماني کتابونه مني

خدای مینه ده، پښتونه ریښتنی خدای وپیژنه

پښتونه راویښ سه! د عربو غلامي پریږده

مسیحیان د قیامت پر ورځ باندې باور لري

مسیحیان پر جنت او دوژخ باندې باور لري

مسیحیان پر یو واحد خدای باندې باور لري

مسیحیت د تاویز، سحر او جادو پر خلاف

د مسیحیانو د لمونځ او عبادت طریقه

Afghan Church Toronto